فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

میثم لواسان
میثم لواسان
میثم لواسان
میثم لواسان
میثم لواسان
میثم لواسان

جهت سفارش کامیون میتوانید به یکی از دو طریق زیر با باربری میثم لواسان در ارتباط باشید

در اختیار داشتن بیش از سه هزار متر مربع فضای کاری

تحت پوشش کامل بیمه ایران

تحت نظارت وزارت راه و شهر سازی

بیش از سه دهه فعالیت مستمر در صنعت حمل و نقل کشور