مقاله15
ژانویه, 2017
  • شرکت حمل و نقل میثم لواسان با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در صنعت حمل و نقل کشور یکی از نام آشنا ترین ...

  • به شرکتی که وظیفه حمل بار و جابه جایی و حمل کالا و یا اثاثیه منزل از نقطه ای به عنوان نقطه مبدا به ن ...

  •  بوژی طول قابل تغییر عرض 3 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 96 تن ...

  • کمرشکن طول 8 الی 18 متر عرض  2/60 الی 3 متر مقدار تناژ قابل حمل 16 الی 36 تن ...

  • تریلی چادری (ترانزیت) طول 12/20 متر عرض  2/5 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 22تن ...

  •  تریلی (کفی 18چرخ) طول 12/20 متر عرض 2/45 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 22 تن ...

  • کامیون جفت (10چرخ) طول 6/80 متر عرض  2/25 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 15 تن ...

  • کامیون تک (6چرخ) طول 5/80 متر عرض  2/20 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 10 تن ...

  • کامیون 911 طول 5 متر عرض  2/10 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 5/5 تن ...

  • خاور مسقف طول 4/5 متر عرض 2 متر ارتفاع از 2/5 تا 2/7 حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 3 تن ...

نوشته‌های بیشتری را نمایش بده