پرسش نامه آزمون اضطراب

با شرکت در آزمون زیر از میزان اضطراب خود اطلاع پیدا کنید…

برای راه اندازی تست ، شروع آزمون را انتخاب کنید

[WpProQuiz 2]

 


اگر نمره شما بین 10 تا 13 است اضطراب تان در پایین ترین سطح است.
اگر نمره شما بین 14 تا 17 است اضطراب تان کمابیش پایین است.
اگر نمره شما بین 18 تا 25 است اضطراب تان متوسط است.
اگر نمره شما بین 26 تا 29 است 75 درصد اضطراب دارید.
اگر نمره شما بین 30 تا 35 است 80 درصد اضطراب دارید.
اگر نمره شما بین 36 تا 37 است 90 درصد اضطراب دارید.
اگر نمره اضطراب تان 38 یا بیشتر است 95 درصد اضطراب دارید.
اگر نمره اضطراب تان 40 یا بیشتر است 100 درصد اضطراب دارید.