پرسش نامه آزمون خشم

با شرکت در آزمون زیر از میزان خشم خود اطلاع پیدا کنید…

برای راه اندازی تست ، شروع آزمون را انتخاب کنید

[WpProQuiz 1]


اگر نمره شما بین 10 تا 17 است جزء افرادی هستید که کمترین خشم را دارند.
اگر نمره شما بین 18 تا 20 است جزء افرادی هستید که خشم شان همچنان کم است و آنچنان خشمگین نیستند.
اگر نمره شما بین 21 تا 32 است  جزء افرادی هستید که سطح خشم بالایی را دارند.
اگر نمره شما بین 33 تا 40 است جزء افرادی هستید که خشم شان در بالاترین حد ممکن قرار دارد.