فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

ارسال بار صادراتی با ترانزیت