فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

گرفتن کامیون در اسرع وقت